AIBC About US
  บริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างครบวงจร โดยผู้มีประสบการณ์ และเป็นที่ยอมรับจากสถานศึกษา ในต่างประเทศ ดูแลใกล้ชิดทุกขั้นตอน ทุกรายละเอียด ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น Private Study Trip, English Course หรือ Working Visa เป็นต้น

  
 
 ข้อมูลวีซ่า
 
 VISA SWITZERLAND สวิสเซอร์แลนด์
  ( !! ยื่นด้วยตัวเอง !! )
 • เวลาทำการ 09:00 - 11:30 น.
 • เวลายื่นวีซ่า 09:00 - 11:30 น.
 • ระยะเวลาทำการ 1 - 2 วัน
 • Tel.02-2544596
 • Fax. 02-2544804

 

 เอกสารการยื่นวีซ่า

 
 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
 • จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ถึงสถานทูตเป็นภาษาอังกฤษ
 • หนังสือรับรองบริษัทฯที่มีรายชื่อกรรมการ (สำเนา) กรณีเป็นเจ้าของบริษัทฯ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี)
 • หลักฐานการเงินใช้Statementย้อนหลัง 6 เดือนของบริษัทฯ ฉบับจริงพร้อมสำเนา
 • ท่องเที่ยวใช้ Statement ส่วนตัว
 • รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปสีพื้นฉากหลังสีอ่อน)
 • ตั๋วเครื่องบิน ตัวจริง
 • หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • ประกันการเดินทาง (ท่องเที่ยว)
 • หนังสือเชิญที่ส่งโดยตรงจากบริษัทที่ตั้งอยู่และจดทะเบียนใน สวิสเซอร์แลนด์ มายังสถานทูตนี้
   ทางโทรสาร ( FAX ) หรือ ทางไปรษณีย์ ( ธุรกิจ )

    **เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้แสดง สูติบัตรและหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนและทั้งบิดาและมารดาต้องลง
ลายมือชื่อในใบคำรอง
*วีซ่าท่องเที่ยวผู้เดินทางต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง

 
 

การขอวีซ่านักเรียน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์นั้น ควรเผื่อเวลาไว้ประมาณ 3 เดือน การที่ใช้เวลานานนี้เป็นเพราะ ทางสถานทูตจะต้องส่งเรื่อง
ของผู้ยื่นขอวีซ่า ไปที่มณฑล (Canton) ที่ผู้ยื่นต้องการไปเรียน เป็นผู้อนุมัติและทำเอกสาร หลังจากนั้นจึงส่งเรื่องกลับมาที่สถานทูตสวิสฯ
ในประเทศไทย สำหรับค่าธรรมเนียมนั้น จ่ายตอนยื่นใบสมัคร 1,600 บาท และมีค่าไปรษณีย์อีก 150 บาท เมื่อเดินทางเข้าประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์แล้ว นักเรียนต้องไปยื่นเรืองขอทำ Student Permit ( "B" Permit) ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละท้องถิ่น ภายใน
8 วัน หลังจากเิดินทางเข้าประเทศแล้ว มีค่าใช้จ่ายประมาณ CHF 120.- ถึง CHF 200.- แล้วแต่มณฑล

 
ส่วนการทำงานพิเศษนั้น นักเรียนที่ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยสามารถทำงานพิเศษได้ 15-30 ชั่วโมง แล้วแต่มณฑลโดยค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่
ประมาณ CHF 20-35 ต่อชั่วโมง อย่างไรก็ด ีการทำงานต้องได้รับการอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยเสียก่อน นอกจากนี้ นักเรียนควรจะต้องมี
ความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส หรืออิตาเลี่ยนได้ขึ้่นอยู่กับมณฑลที่อาศัยอยู่
 
 
 

ที่มา www.enriched-education.com